آخرین اخبار : 

پاسخ داده شده: نحوه ی بازگرداندن چت های حذف شده تلگرام

چنین چیزی امکان نداره ، یعنی وقتی چت های تلگرام را پاک میکنیم دیگر قابلیت برگشت ندارد